پزشکان انجمن

تشکل ذیل از نخبگانی میباشد که دورهای کامل جراحی عمومی را گذرانده اند و پس از دریافت مدرک جراحی عمومی یک دوره فوق تخصصی در رشته ی جراحی پستان مدرک فلوشیب جراحی پستان را گرفته اند و در سه زمینه جراحی سرطان ، بازسازی پستان و زیبایی فعالیت میکنند.

لیست پزشکان بر اساس حروف الفبا نام خانوادگی چیده شده است

دکتر مهدی آریانا

دکتر مهدی آریانا

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر حمید احمدی

دکتر حمید احمدی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر مهدی اسدی

دکتر مهدی اسدی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

دکتر امیرپاشا ابراهیمی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر احمد الهی

دکتر احمد الهی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر سید محمدرضا جوادی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر رقیه جلیلی

دکتر رقیه جلیلی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر علی حجت

دکتر علی حجت

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر فرانک خدادادی

دکتر فرانک خدادادی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر شمیلا رضوی

دکتر شمیلا رضوی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر لیلا شجاعی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر اعظم صلاتی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر فتانه ضیایی

دکتر فتانه ضیایی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر پریسا عظیمی نژادان

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر معراج فربد

دکتر معراج فربد

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر نازی معینی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر نگار معشوری

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر ناهید نفیسی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر مژگان نبات زاده

دکتر مژگان نبات زاده

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر مهتاب وثیق

دکتر مهتاب وثیق

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر محمد هادیزاده

دکتر محمد هادیزاده

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان

دکتر سولماز هاشمی

دکتر سولماز هاشمی

فلوشیپ جراحی تخصصی پستان